Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status prawny

Szkoła Podstawowa w Brożcu jest jednostką organizacyjną Gminy Walce.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245).

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Walce.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu.

Przedmiot działalności i kompetencje określa Statut Szkoły Podstawowej w Brożcu.

Wersja XML